Lạp xưởng tươi truyền thống 80% nạc

85.000 140.000 

Lạp xưởng tươi truyền thống 80% nạc